Το ReNet διευκολύνει ανθρώπους να επιστρέψουν στη χώρα τους

Το ReNet διευκολύνει ανθρώπους να επιστρέψουν στη χώρα τους

Το έργο, το οποίο στην Κύπρο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2019, ολοκληρώνεται

Η μετανάστευση, καθώς και η επιστροφή μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, είναι φλέγοντα θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε σχέση με την προσφυγική κρίση στην ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο, παρατηρείται ότι υπάρχουν αρκετά κενά στις διαδικασίες στήριξης των επιστροφών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στη χώρα καταγωγής τους, ως μια πρακτική διαχείρισης των προκλήσεων της μετανάστευσης.

Στα πιο πάνω θέματα επικεντρώνεται το έργο ‘Δίκτυο Επιστροφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών - ReNet’ (CY/2018/AMIF/SO3.ΝΟ3.1.1), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της EE και την Κυπριακή Δημοκρατία. Συντονιστής του έργου είναι το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - www.csicy.com), σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους που είναι το ερευνητικό κέντρο CARDET (https://cardet.org/), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (https://www.unic.ac.cy/), και η εταιρεία συμβούλων Innovade (https://www.innovade.eu/).

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2019 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2019, αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου για το θέμα των επιστροφών ΥΤΧ στις χώρες καταγωγής τους. Το έργο ReNet αναμένεται να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων που ασχολούνται με θέματα αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών σε τοπικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Οι δραστηριότητες του δικτύου εστιάζονται στην ενίσχυση της ενημέρωσης σε θέματα αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών (στη βάση των σχετικών νομοθεσιών και οδηγιών), στην προώθηση του ομαλού επαναπατρισμού και της βιώσιμης επανένταξης των ΥΤΧ στις χώρες καταγωγής τους, όπως επίσης και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των λειτουργών του κράτους να χειρίζονται διάφορα θέματα σχετικά με τις επιστροφές ΥΤΧ.

JKAFJKAG

Στο πλαίσιο των διαφόρων δράσεων του έργου, η κοινοπραξία διοργάνωσε την 2η Διακρατική Συνάντηση Δικτύου καθώς επίσης και το σεμινάριο με τίτλο “Linking Return and Reintegration” – “Συνδέοντας τις επιστροφές με την επανένταξη” την ίδια μέρα, το οποίο παρέδωσε ο κος. York Dieter Wurms από International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

Η 2η Διακρατική Συνάντηση Δικτύου πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Συμμετέχοντες από διάφορους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από πρεσβείες, είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις του έργου καθώς και για την επιτόπια εκπαιδευτική επίσκεψη στη Χάγη, στην Υπηρεσία Επαναπατρισμού και Αναχώρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της Ολλανδίας. Η εκπαιδευτική επίσκεψη έλαβε μέρος κατά το τέλος Οκτωβρίου 2019 με απώτερο σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση καλών πρακτικών σε θέματα επιστροφών ΥΤΧ.

Με την ολοκλήρωση της 2ης Διακρατικής Συνάντησης, ο κος. York Dieter Wurms από International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) παρέδωσε σεμινάριο στους συμμετέχοντες με τον τίτλο: “Linking Return and Reintegration” – “Συνδέοντας τις επιστροφές με την επανένταξη”. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ο κος. Wurms μίλησε για τη σημασία του AVRR – Assisted Voluntary Return and Reintegration, όπου δηλαδή μια κυβέρνηση παρέχει βοήθεια και στήριξη σε ΥΤΧ όχι μόνο να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους, αλλά και να ενταχθούν πιο εύκολα στην τοπική κοινότητα. Θέμα για συζήτηση υπήρξε επίσης και η σημασία της Συμφωνίας Επανεισδοχής μεταξύ της χώρας στην οποία βρίσκεται ο ΥΤΧ και της χώρας προέλευσής του. Η στήριξη από τη χώρα προέλευσης του ΥΤΧ κάνει τη διαδικασία επιστροφής του πιο γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική. Τέλος, ο κος. Wurms μίλησε επίσης και για την Ευρωπαϊκή Οδηγία για Επιστροφή (Return Directive), και πώς έχει αλλάξει μέχρι σήμερα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ΕΕ και των κρατών μελών της. 

FAFAFAFA

Κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020, στα πλαίσια του έργου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, με συνολικά περίπου 90 συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν λειτουργοί από δημόσιους φορείς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς. Τα σεμινάρια επικεντρώθηκαν στους παρακάτω θεματικούς πυλώνες: στην επεξήγηση Ορισμών Επιστροφών YTX, στο νομοθετικό Πλαίσιο (Εθνικοί νόμοι και Ευρωπαϊκές οδηγίες) για Επιστροφές YTX, στις Βασικές Αρχές Επιστροφών YTX, σε Καλές Πρακτικές, στον εντοπισμό και διαχείριση υποψηφίων για Επιστροφή, στη Διαπολιτισμική Συμβουλευτική στο στάδιο της προετοιμασίας Επιστροφών και στην Ανάπτυξη Σχεδίου κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις Χώρες Καταγωγής.

Οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 2η Διακρατική Συνάντηση Δικτύου, κατά το σεμινάριο με τον εκπαιδευτή από το εξωτερικό καθώς επίσης και το υλικό όλων των σεμιναρίων θα βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου: www.returnnetwork.org 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο και τις δραστηριότητές του και για να εγγραφείτε στο δίκτυο ReNet, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.returnnetwork.org ή επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο οργανισμό:

HFHH

Center for Social Innovation

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22-610711

φαγαγα

Loader