30 εκατ. επιπλέον για το Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας

30 εκατ. επιπλέον για το Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας

Το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης

30 εκατ. επιπλέον για το Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας

Στα €120 εκατ. ανέρχεται πλέον το συνολικό ποσό για τη δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο, μετά την εξασφάλιση ακόμη €30 εκατ. στο πλαίσιο της Δράσης «Teaming», του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ανακοίνωσαν την επιλογή της πρότασης «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment (EXCELSIOR)», με συντονιστή το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ σε ένα βιώσιμο Κέντρο Αριστείας, με στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης. Ειδικότερα, η παρατήρηση γίνεται μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης ώστε να επιτυγχάνεται η συστηματική, ολοκληρωμένη και εις βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών που διεξάγονται σε αυτό.

Η επιλογή της συγκεκριμένης πρότασης του ΤΕΠΑΚ, η οποία περιλαμβανόταν στον εφεδρικό κατάλογο (reserve list) της Δράσης, ακολουθεί την επιλογή άλλων τριών κυπριακών προτάσεων, στις αρχές Απριλίου, για τη δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας, συνολικού ύψους €90 εκατ. Για τη δημιουργία κάθε Κέντρου Αριστείας θα διατεθεί συνολικά το ποσό των €30 εκατ. Συγκεκριμένα, €15 εκατ. θα διατεθούν από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και €15 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έ-ργου EXCELSIOR, το οποίο συντονίζει το ΤΕΠΑΚ, περιλαμβάνονται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και ∆ιαστήματος (DLR - Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt), το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία της Γερμανίας (TROPOS Institute for Tropospheric Research) και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Loader