Κρατική «πράσινη» χορηγία σε επιχειρήσεις

Κρατική «πράσινη» χορηγία σε επιχειρήσεις

Καταληκτική ημερομηνία έχει καθοριστεί η 1η Νοεμβρίου

Κρατική «πράσινη» χορηγία σε επιχειρήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος, η προκήρυξη του σχεδίου ανακοινώθηκε στις 27 Μαρτίου 2019.

Το σχέδιο, αναφέρεται, «αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ".

"Aφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης", προστίθεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: ClimateLaunchpad

Είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 1η Νοεμβρίου, 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: Έρχονται οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Loader