Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2019, με επίκεντρο την γυναίκα

Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2019, με επίκεντρο την γυναίκα

Το βραβείο θα τιμήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες και έργα που αποσκοπούν στην επίτευξη ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες

Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2019, με επίκεντρο την γυναίκα

Το βραβείο θα τιμήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες και έργα που αποσκοπούν στην επίτευξη ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής.

Γενικός στόχος του βραβείου είναι να ευαισθητοποιήσει τη συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και / ή των ατόμων στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας κατά τρόπο που να στηρίζει τις κοινές αξίες που ενισχύ-ουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Δικαιούχοι: Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι είναι επίσημα εγγεγραμμένοι στην ΕΕ και δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το Βραβείο έχει συνολική αξία €50.000 και θα απονεμηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Προθεσμία: 6 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Loader