Νέοι αυστηρότεροι κανόνες στις ταυτότητες μας

Νέοι αυστηρότεροι κανόνες στις ταυτότητες μας

Αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας για τα δελτία ταυτότητας στην ΕΕ

Νέοι αυστηρότεροι κανόνες στις ταυτότητες μας

Αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας για τα δελτία ταυτότητας στην ΕΕ, συμφώνησε σήμερα το Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της ΕΕ (Coreper) με στόχο να μειωθεί η απάτη και η πλαστογραφία. Η θέση του Coreper αφορά και τα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους πολίτες της ΕΕ (που εγκαθίστανται σε άλλο Κ-Μ) και στα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την ασφάλεια αυτών των εγγράφων, εισάγοντας ελάχιστα πρότυπα τόσο για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά όσο και για χαρακτηριστικά ασφαλείας κοινά σε όλα τα κράτη μέλη που τα εκδίδουν.

"Η διασφάλιση της ασφάλειας των εγγράφων ταυτότητας αποτελεί ζωτικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Τα ασφαλέστερα έγγραφα καθιστούν πιο δύσκολη τη διάπραξη απάτης εγγράφων και κλοπής ταυτότητας", δήλωσε η Herbert Kickl, Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας.

Βάσει αυτής της εντολής, η Προεδρία του Συμβουλίου θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις εγκριθεί η θέση του.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, τα δελτία ταυτότητας θα πρέπει να παράγονται με ενιαία μορφή πιστωτικής κάρτας (ID-1), να περιλαμβάνουν μια αναγνώσιμη από μηχάνημα και να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που ορίζει η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν μια φωτογραφία και δύο δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου της κάρτας, αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή, σε ένα τσιπ χωρίς επαφή.

Οι ταυτότητες θα έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος 10 ετών. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος για άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Εάν εκδοθούν, τα δελτία ταυτότητας για παιδιά κάτω των 12 ετών θα έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος 5 ετών.

Η εντολή διαπραγμάτευσης προβλέπει ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ δύο έτη μετά την υιοθέτησή τους, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα νέα έγγραφα που εκδίδονται πρέπει να πληρούν τα νέα κριτήρια.

Γενικά, οι υπάρχουσες ταυτότητες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις θα σταματήσουν να ισχύουν 10 έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανόνων ή κατά τη λήξη τους, όποιο από τα δύο έρθει νωρίτερα. Τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σε πολίτες ηλικίας 70 ετών και άνω θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν ζώνη αναγνώσιμη από μηχανές.

Οι λιγότερο ασφαλείς κάρτες που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας ή δεν διαβάζονται από μηχάνημα θα λήξουν εντός πέντε ετών.

Οι προτεινόμενοι κανόνες καθορίζουν επίσης τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους πολίτες της ΕΕ και εναρμονίζουν τη μορφή και τις άλλες προδιαγραφές των δελτίων διαμονής που εκδίδονται σε μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Loader