Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση Υφυπουργείου Καινοτομίας

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση Υφυπουργείου Καινοτομίας

Κατατέθηκε για ψήφιση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και διορισμό Υφυπουργού

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση Υφυπουργείου Καινοτομίας

Της Ελένης Χαραλάμπους

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Βουλή για ψήφιση σε νόμο μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση υπογεγραμμένη από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μετά από έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 4 Σεπτεμβρίου το 2019 και αφού έτυχε της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται «ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού παρά των Προέδρω σε Θέματα Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2019».

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η έρευνα και η καινοτομία και οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών αναγνωρίζονται ως οριζόντιος μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της συμμετοχής των πολιτών.

Προστίθεται ότι η ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας & καινοτομίας (Ε&Κ) και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για ενθάρρυνση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις αποτελούν σημαντική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως επιτακτική η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις δομές και στον τρόπο λειτουργίας του κράτους για την δημιουργία συνθηκών αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η δημιουργία του προτεινόμενου θεσμού στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού κεντρικού φορέα συντονισμού δραστηριοτήτων ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό συνθήκες που επιτρέπουν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και της ισότιμης συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά της ΕΕ.

Ειδικότερα, τονίζεται ότι στα πλαίσια των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη δημιουργία ενός ισχυρού κεντρικού φορέα με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες για προώθηση του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας της πληροφορίας και της έρευνας και καινοτομίας στον οποίο θα συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές αρμοδιότητες που ασκούνται από τα διάφορά κυβερνητικά τμήματα, ετοιμάστηκε σχετικό νομοσχέδιο.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι:

-Χάραξη και εφαρμογή εθνικής ψηφιακής πολιτικής και στρατηγικής και συμμετοχή στη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής.

-Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ερευνά και καινοτομία και γενική εποπτεία της λειτουργίας του εθνικού συστήματος διακυβέρνησης Έρευνας & Καινοτομίας.

-Εξειδίκευση και εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ΤΠΕ και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία.

-Διαμόρφωση και συντονισμός της υλοποίησης εθνικού ευρυζωνικού πλάνου.

-Προώθηση της νεοφυούς και ψηφιακής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

-Πολιτική καθοδήγηση και εποπτεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Υφυπουργείου, προτείνεται όπως το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες τους μεταφερθούν ως Τμήματα του Υφυπουργείου.

Οι πρόνοιες οι οποίες προτείνονται για τον Υφυπουργό είναι οι ίδιες με τις πρόνοιες των Υφυπουργών Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον οποίο και λογοδοτεί, θα παρακάθεται στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καταθέτει προτάσεις πολιτικής ενώ όσον αφορά νομοσχέδια και κανονισμούς, αυτές θα κατατίθενται μέσω άλλων Υπουργών.

Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού, δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου αυτός διορίστηκε και τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: Προς δημιουργία Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Loader