73% των ξενοδοχείων λειτουργούν χωρίς άδεια

73% των ξενοδοχείων λειτουργούν χωρίς άδεια

73% των ξενοδοχείων λειτουργούν χωρίς άδεια

Ποσοστό 73% και 36% των ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής, αντίστοιχα, λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία της στην ειδική έκθεσή της για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους, όπως υπογραμμίζει, σε θέματα ασφάλειας και υγείας τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές.

Ταυτόχρονα, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι μόνο 6 ξενοδοχεία 5 και 12 ξενοδοχεία 4 έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας για το έτος 2016.

Επικαλούμενη στοιχεία του Οργανισμού, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι στις 31.12.2016 υπήρχαν 233 ξενοδοχεία και 3.570 κέντρα αναψυχής, ενώ λόγω της μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας, οι άδειες λειτουργίας είχαν ανανεωθεί για μόνο 63 ξενοδοχεία και 2.282 κέντρα αναψυχής, δηλαδή ποσοστό 27% και 64%, αντίστοιχα.

«Οι αυθαίρετες επεκτάσεις/τροποποιήσεις, στις οποίες προβαίνουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και κέντρα αναψυχής χωρίς τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, (πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής κ.λπ.) αποτελούν λόγο για τη μη ανανέωση των αδειών λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από τον Οργανισμό», υπογραμμίζει.

Ενδεικτικά, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι από τα 26 ξενοδοχεία 5 και τα 57 Ξενοδοχεία 4 που λειτουργούν σήμερα μόνο 6 ξενοδοχεία 5 και 12 ξενοδοχεία 4 έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας για το έτος 2016, ενώ 19 ξενοδοχεία 5 και 43 ξενοδοχεία 4 λειτουργούν από το 2009 (έτος εισαγωγής του προγράμματος Navision και καταγραφής των αδειών) χωρίς άδεια λειτουργίας.

Αναφέρεται επίσης ότι τον Οκτώβριο 2014 ο Πρόεδρος του Οργανισμού, μας πληροφόρησε ότι η επιλογή της ποινικής δίωξης εναντίον των ιδιοκτητών των καταλυμάτων αυτών θα σήμαινε την έκδοση διαταγμάτων αναστολής λειτουργίας δεκάδων μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων.

Στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι στα πλαίσια προώθησης της διαδικασίας τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τόσο τη ρύθμιση της δημιουργίας όσο και τον έλεγχο της λειτουργίας των προαναφερομένων επιχειρήσεων (ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων αναψυχής), ο Οργανισμός ζήτησε (στις 20.10.2014, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου, και στις 27.1.2015 απ’ ευθείας) τη συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας του Κράτους για εξεύρεση τρόπου απεξάρτησης του Οργανισμού από την υποχρέωση να απαιτεί την άδεια οικοδομής πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από τη Νομική Υπηρεσία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Οργανισμός σε επιστολή ημερ. 15.2.2017 προς τον Υπουργό Εσωτερικών, αναφέρει ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό αφού πέραν της νομιμότητας του κτιρίου άπτονται και ζητήματα ασφάλειας και υγείας των επισκεπτών και προσωπικού των μονάδων αφού οι παράνομες κτιριακές τροποποιήσεις επηρεάζουν θέματα πυροπροστασίας, υγειονομικά θέματα, θέματα αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών κ.λπ., ζητώντας όπως το θέμα τεθεί ενώπιον όλων των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών.

Τέλος, στην έκθεση αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού μάς ανέφερε ότι το ΔΣ στις 3.7.2013 αποφάσισε όπως εγκρίνει την προσωρινή αναστολή άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον υφιστάμενων (με κατάταξη) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που προβαίνουν σε επεκτάσεις/τροποποιήσεις χωρίς έγκριση σχεδίων από τον ΚΟΤ, όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν σε σχετική εγκύκλιο ημερ. 12.12.2016.

Μαρίνα Λάρνακας

Στις 31.12.2016 τα συνολικά έσοδα και έξοδα από τη λειτουργία της μαρίνας Λάρνακας ανήλθαν σε €848.224 (€908.013 το 2015) και €239.267 (€263.695 το 2015) αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, στις 31.12.2016 στη μαρίνα Λάρνακας λειτουργούσαν 15 υποστατικά, των οποίων η διαχείριση ανατέθηκε σε 13 ενοικιαστές. Σημειώνεται ότι για αριθμό υποστατικών στη μαρίνα Λάρνακας δεν έχουν ανανεωθεί οι συμφωνίες άδειας χρήσης.

Ενδεικτικά, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι το συμβόλαιο σε συγκεκριμένο σωματείο έληξε στις 31.10.1999 και δεν έχει έκτοτε ανανεωθεί. Σύμφωνα με αλληλογραφία του Οργανισμού, το σωματείο είχε υποχρέωση με δικά του έξοδα να κατασκευάσει λυόμενο κτίριο για να χρησιμοποιείται για συνεδρίες, μαθήματα και άλλες δραστηριότητες, αλλά το μετέτρεψε σε κέντρο αναψυχής.

Κατά το 2015, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Οργανισμός ετοίμασε σχετική συμφωνία η οποία δεν υπογράφηκε από το σωματείο. Στις 10.1.2017 ζητήθηκε νομική συμβουλή κατά πόσο οι πράξεις του εν λόγω σωματείου συνιστούσαν παραβίαση της συμφωνίας και ποιες θα έπρεπε να είναι οι ενέργειες του Οργανισμού για ανάκτηση της κατοχής του υποστατικού.

Προστίθεται ότι ο Νομικός Σύμβουλος απάντησε ότι οι πράξεις του σωματείου συνιστούσαν παραβίαση της συμφωνίας και ο Οργανισμός θα έπρεπε να αποστείλει επιστολή τερματισμού της συμφωνίας λόγω παραβίασης των όρων αυτής (αλλαγή χρήσης) και μετά τον τερματισμό να προχωρήσει στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του αδειούχου για έξωση και ανάκτηση της κατοχής. Παρόλο που το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 28.2.2017 ενέκρινε τον πιο πάνω χειρισμό, εντούτοις ο Οργανισμός δεν έχει υλοποιήσει την πιο πάνω απόφαση/ γνωμάτευση.

Στη σύσταση της η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει την ανάγκη να εξεταστεί γιατί δεν υπήρξε συμμόρφωση με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να ενημερωθούμε σχετικά.

Εισπρακτέα τέλη ελλιμενισμού στη Μαρίνα Λάρνακας

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η παρακολούθηση και καταχώριση στο λογιστικό σύστημα των οφειλόμενων τελών ελλιμενισμού, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία του λογιστικού συστήματος στις 10.10.2017 ανέρχονταν, μετά τη μείωση της πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες ύψους €44.724, σε €357.562 στις 31.12.2016, (€332.831 στις 31.12.2015), πραγματοποιείται ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα (κάθε 3 – 4 μήνες) με τη χρήση των φυσικών φακέλων που τηρούνται για κάθε σκάφος.

«Οι καθυστερημένοι έλεγχοι, υπολογισμοί και καταχωρίσεις των χρεωστικών υπολοίπων στο λογιστικό σύστημα, με τον τρόπο που διενεργούνται, αυξάνουν τον κίνδυνο λάθους, οδηγούν σε αυξημένο διοικητικό κόστος και καθιστούν δύσκολη την παρακολούθησή τους», υπογραμμίζει.

Στη σύσταση της προς τον ΚΟΤ, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι «με στόχο την ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους και τον περιορισμό των λαθών, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στο λογισμικό σύστημα έτσι ώστε να υπολογίζονται και να καταχωρίζονται αυτόματα και έγκαιρα οι οφειλές».

Σημειώνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι η προώθηση τροποποιήσεων στο λογισμικό σύστημα δεν προωθείται λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει για την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας.

Loader