Η σημαντικότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η σημαντικότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Απαραίτητη η κατανόηση και υιοθέτηση των τελευταίων τάσεων, για την επιτυχή προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ταλέντων

Η σημαντικότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ένα από τα βασικότερα τμήματα μιας σύγχρονης εταιρείας, αφού ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί αναγνωρίζουν πλέον τον στρατηγικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επίτευξη σημαντικών επιχειρηματικών στόχων, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Ειδικότερα σήμερα, εντοπίζεται μεγάλη ανάγκη στην αγορά για χρήση εξειδικευμένων Συμβούλων σε ό,τι αφορά την παροχή Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, και συγκεκριμένα της υπηρεσίας Εξεύρεσης και Επιλογής Προσωπικού.

Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Ανθρώπινου Δυναμικού με τις συνεχείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας ελέω τεχνολογίας, η κατανόηση και η υιοθέτηση των τελευταίων τάσεων για την επιτυχή προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ταλέντων είναι απαραίτητη. Οι σύγχρονες τάσεις αποτελούν πραγματικές προκλήσεις για τις μεγάλες, μικρομεσαίες και μικρές εταιρείες και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, τη στρατηγική ανθρωπίνων πόρων, τις πρακτικές στελέχωσης προσωπικού και την παροχή ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών.

Μέχρι στιγμής, με βάση τις τάσεις της αγοράς αλλά και την πολύχρονη πείρα μας ως Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG Κύπρου, τα στοιχεία που πρέπει να πληροί μια εταιρεία για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων είναι η παροχή ανταγωνιστικού πακέτου αμοιβών και παροχών, η ισχυρή επωνυμία της και οι ευέλικτες εργασιακές πολιτικές.

Έρευνα Αμοιβών και Παροχών της KPMG Κύπρου

Βάσει των πιο πάνω, σημειώνεται πως η έρευνα Αμοιβών και Παροχών της KPMG Κύπρου διεξάγεται και φέτος και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να συμμετάσχουν.

Συγκεκριμένα, η έρευνα παρουσιάζει την πραγματική και αντικειμενική εικόνα των τάσεων της κυπριακής αγοράς σε ό,τι αφορά τις υπάρχουσες πολιτικές σε θέματα αμοιβών και παροχών και προσφέρει μια πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών σε όλους τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν ελκυστικά και ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών.

Η έρευνα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλες τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των πολιτικών αμοιβών και παροχών που προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Κατά συνέπεια, δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, αφού τα αποτελέσματά της έχουν εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους ή/και τομέα δραστηριοποίησης.

Επιπλέον, η έρευνα Αμοιβών και Παροχών της KPMG Κύπρου αποτελεί μια απαραίτητη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης αναφορικά με το επίπεδο μισθών και παροχών που προσφέρει η κυπριακή αγορά, ούτως ώστε οι εταιρείες να αναγνωρίσουν και να επανακαθορίσουν τη δική τους θέση μέσα στην κυπριακή αγορά, διαμορφώνοντας το δικό τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω του συστήματος αμοιβών και παροχών που θα προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι εταιρείες σημειώνουν μια γενικευμένα αναμενόμενη αύξηση του όγκου εργασίας τους και σχεδιάζουν την αύξηση του αριθμό προσλήψεων τους για το 2019 και το 2020.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG Κύπρου

Στελεχωμένο από εξιδεικευμένους Συμβούλους σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG Κύπρου παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με συμμετοχή σε πληθώρα έργων σε όλους τους τομείς της κυπριακής αγοράς και στο εξωτερικό (όντας αδειούχο Τμήμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών).

Στόχος του τμήματος είναι να παραμείνει ένας από τους μεγαλύτερους και επιτυχέστερους φορείς παροχής ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο. Η επιτυχία μας καθορίζεται από τη συνεχή επένδυσή μας σε εξειδικευμένο προσωπικό, την πολύχρονη πείρα και τριβή στην τοπική αγορά (σε όλους τους τομείς), καθώς και τη χρήση του ευρύτερου δικτύου της KPMG International για αναγνώριση πιθανών υποψηφίων σε παγκόσμια βάση.

Οι κυριότερες υπηρεσίες του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG Κύπρου είναι οι εξής:

Εξεύρεση και Επιλογή Προσωπικού, Συστήματα Αξιολόγησης Απόδοσης, Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, Μελέτες Οργανωτικής Διάρθρωσης, Διαγνωστικές Μελέτες Ανθρώπινου Δυναμικού, Ετοιμασία Περιγραφών και Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας, Ανάπτυξη Διαδικασιών και Πολιτικών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ετοιμασία Εγχειριδίου Προσωπικού, Έρευνες Ικανοποίησης και Απόψεων Προσωπικού, Έρευνα Αμοιβών και Παροχών, Συστήματα Αμοιβών και Παροχών, Ανάπτυξη Εταιρικών Αξιών και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού εκ μέρους του πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού συμπεριλαμβανομένου της Έρευνας Αμοιβών και Παροχών, μπορείτε να αποταθείτε: Μαρία Πετρίδου, Senior Manager, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG Limited. Ηλεκ. διεύθ: [email protected]

Loader