Το ΕΤΕΚ απαιτεί θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης κτιρίων

Το ΕΤΕΚ απαιτεί θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης κτιρίων

Στέλιος Αχνιώτης: Βασική προτεραιότητα έχοντας υπόψη πραγματικότητες και γεγονότα που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ζωές

Το ΕΤΕΚ απαιτεί θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης κτιρίων

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την προώθηση της θεσμοθέτησης της τακτικής επιθεώρησης των οικοδομών έχοντας υπόψη πραγματικότητες και γεγονότα τα οποία θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Είναι, δυστυχώς, γεγονός πως στην Κύπρο υπάρχει μια γενικότερη έλλειψη κουλτούρας για τη συντήρηση των κτιρίων και γενικά των οικοδομών του ιδιωτικού αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις και του δημοσίου / ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ως σημαντικοί παράγοντες για την αξιολόγηση της κατάστασης και ειδικότερα του κινδύνου είναι:

•Η πιθανότητα να συμβεί μερική ή ολική κατάρρευση •Το μέγεθος των επιπτώσεων σε περίπτωση που επισυμβεί •Η σημαντικότητα της οικοδομής •Καθώς και άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά, όπως είναι για παράδειγμα η τοποθεσία και η χρήση της οικοδομής.

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρούμε ότι η συχνότητα καταρρεύσεων παλαιών εγκαταλελειμμένων οικοδομών ή πτώσης τμημάτων από κτίρια έχουν καταστεί ένα συχνό θα έλεγα φαινόμενο, κυρίως, λόγω της εγκατάλειψης, είτε της γήρανσης των υλικών κατασκευής και της παντελούς έλλειψης ουσιαστικής συντήρησης.

Είναι για αυτόν το λόγο, που το ΕΤΕΚ αντικρίζει το πρόβλημα των επικίνδυνων κτιρίων ως ένα σημαντικό πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου μπορεί να επιτευχθεί με την τακτική επιθεώρηση με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβληματικών οικοδομών και την πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται μια ενεργός και ολοκληρωμένη πολιτική.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του προβλήματος, το ΕΤΕΚ εδώ και χρόνια έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στους αρμόδιους φορείς για θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης κτιρίων λαμβάνοντας υπόψιν ότι ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων στην Κύπρο κατασκευάστηκαν με αμφιβόλου ποιότητας υλικά και εργατοτεχνίας, πριν την εφαρμογή του αντισεισμικού κώδικα και της υποχρεωτικής επίβλεψης των κατασκευαστικών εργασιών.

Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή πιθανών ανεπαρκειών ή και βλαβών στον φέροντα οργανισμό (σκελετό) ή και δευτερευόντων στοιχείων όπως είναι επικαλύψεις όψεων (επενδύσεις πέτρας, μαρμάρων κ.λπ) των κτιρίων και, στη συνέχεια, η σχετική ενημέρωση του ιδιοκτήτη καθώς και η λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων προτού οι οικοδομές καταστούν επικίνδυνες για την ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία.

Τα διαθέσιμα υφιστάμενα νομοθετικά εργαλεία αφορούν το στάδιο στο οποίο το κτίριο έχει ήδη χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο για τους πολίτες. Όμως δεν υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός έγκαιρου εντοπισμού της επικινδυνότητας των οικοδομών και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κενό.

Επομένως, για το Επιμελητήριο, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα να καταγράφεται η κατάσταση των κτιρίων και στη συνέχεια να προωθούνται τα ανάλογα μέτρα για πρόληψη ή και άρση της επικινδυνότητας.

Τόσο το Κράτος όσο και η Βουλή έχουν άμεση υποχρέωση να σταθμίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα σχέδια δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων που ελλοχεύουν από τα ετοιμόρροπα αλλά και τα επί μακρόν ασυντήρητα κτίρια.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου βρίσκεται στη διάθεση της Πολιτείας, ώστε με την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν τα μέλη του, να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια για την ορθολογική αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος.

Στέλιος Αχνιώτης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Loader