«Τρέχει» σχέδιο χορηγιών για εστιατόρια και ψαροταβέρνες

«Τρέχει» σχέδιο χορηγιών για εστιατόρια και ψαροταβέρνες

Σχέδιο χορηγιών για ίδρυση και εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και αναψυχής

«Τρέχει» σχέδιο χορηγιών για εστιατόρια και ψαροταβέρνες

Στόχος του Σχεδίου είναι η υλοποίηση έργων που θα δίνουν την ευκαιρία στους απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο να διαφοροποιήσουν τη δραστηριότητα τους, με κατεύθυνση τον τριτογενή τομέα της οικονομίας, δηλ. την παροχή υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής, έχοντας στο επίκεντρο τους τα αλιευτικά προϊόντα.

Μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής – Ψαροταβέρνες Κατηγορία 2: Ίδρυση Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής – Ψα-ροταβέρνες Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την παροχή υπηρεσιών σε κέντρα εστίασης και αναψυχής - ψαροταβέρνες.

Συνολικός προϋπολογισμός: €300.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€225.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€75.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συγχρηματοδότηση: 50% δημόσια δαπάνη και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή.

Προθεσμία: 30 Αυγούστου 2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Loader