Tο μέλλον των επενδυτικών ταμείων και η Κύπρος

Tο μέλλον των επενδυτικών ταμείων και η Κύπρος

Το μέλλον εμπεριέχει πάντα αβεβαιότητα.

Tο μέλλον των επενδυτικών ταμείων και η Κύπρος

Επιπλέον, η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση καθιστά το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον περίπλοκο και ασταθές.

Σε αυτή τη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων εξακολουθούν να ισχύουν βασικές αρχές: για παράδειγμα, η συνετή διαχείριση και η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Παράλληλα, η δημιουργία σταθερών ρυθμών αύξησης εσόδων απαιτεί την υιοθέτηση νέων στρατηγικών. Το να επιδεικνύει κάποιος ευελιξία, δεν σημαίνει ότι σταματά να εμπνέει σταθερότητα. Η Κύπρος αποτελεί εξαιρετική επιλογή για εγγραφή νέων επενδυτικών ταμείων συνδυάζοντας ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον που ταυτόχρονα αλλάζει, προσαρμόζεται και καινοτομεί σε συνεχή βάση.

Τι είναι ένα επενδυτικό ταμείο Ένα επενδυτικό ταμείο αποτελείται από ένα σύνολο κεφαλαίων που αντλούνται από αριθμό επενδυτών και χρησιμοποιείται για τη συλλογική αγορά περιουσιακών στοιχείων ή, και τίτλων, σύμφωνα με μια καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος αυτών των επενδυτών. Τα βασικά οφέλη τέτοιων επενδυτικών ταμείων είναι: -Περισσότερες επενδυτικές δυνατότητες, καθώς οι επενδυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ομάδας κεφαλαίων -Ευκολότερη έξοδος -Μικρότερο ρίσκο, καθώς το κεφάλαιο μπορεί να διανεμηθεί/διαφοροποιηθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδύσεων -Καλύτερη απόδοση και καλύτερη διαχείριση κινδύνου, ως αποτέλεσμα της εμπλοκής επαγγελματιών διαχειριστών επενδύσεων. Στην ουσία, ακόμα και ένας επενδυτής με μικρότερο ποσό μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε επαγγελματική διαχείριση, εμπειρία και τεχνογνωσία -Εξειδίκευση, καθώς τα κεφάλαια τείνουν να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα και να επωφελούνται από την εμπειρία των διαχειριστών κεφαλαίων -Οικονομίες κλίμακας, δηλαδή χαμηλότερο κόστος συναλλαγής -Προστασία των επενδύσεων, δεδομένου ότι είναι ένα προϊόν που υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία εφαρμογής και συνεχή ρυθμιστική παρακολούθηση -Προστασία των περιουσιακών στοιχείων καθώς ανατίθενται σε ανεξάρτητο θεματοφύλακα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες παρακολούθησης και εποπτείας των ταμειακών ροών (ανάλογα με την κατηγορία των κεφαλαίων) -Πρόσβαση σε επενδύσεις οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες (δηλαδή το μέγεθος της επένδυσης, η κατανομή του κόστους, η κατανομή του κινδύνου κλπ.). Τα πλεονεκτήματα των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) στην Κύπρο

Η Κύπρος αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή με υψηλού επιπέδου παρόχους υπηρεσιών και επαγγελματίες στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει επίσης ενσωματώσει πλήρως όλες τις οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ σε σχέση με τη διαχείριση επενδυτικών ταμείων. Επιπλέον, έχει θεσπίσει ένα αριθμό άλλων εθνικών νόμων για να διευκολύνει περαιτέρω τον συγκεκριμένο τομέα και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Η Κύπρος προσφέρει πολυάριθμα μοναδικά πλεονεκτήματα που παρέχουν λειτουργική ευελιξία, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων και της προστασίας των επενδυτών.

Το ισχυρό, αξιόπιστο και ταυτόχρονα ευέλικτο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου το καθιστά ανταγωνιστικό, αναβαθμίζοντας την Κύπρο ως σοβαρή επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων και ταμείων. Ταυτόχρονα, η Κύπρος διαθέτει ένα εκτεταμένο κατάλογο συμφωνιών για την αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταχείριση, οι ΟΕΕ στην Κύπρο απολαμβάνουν όλα τα φορολογικά οφέλη που προσφέρει το κυπριακό φορολογικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στο εκτεταμένο δίκτυο συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολογίας.

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι ΟΕΕ έχουν καταστεί ως βασικό μέσο επένδυσης. Μέσα από τη δομή ενός ΟΕΕ που αδειοδοτείται στην Κύπρο, οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών στρατηγικών κατά τρόπο αποτελεσματικό, διαφανή και σύμφωνα με τα σχετικά κανονιστικά πλαίσια. Η ευελιξία που παρέχεται διευκολύνει την αποτελεσματική και προσαρμοσμένη πρόσβαση σε νέους τύπους επενδύσεων. Για παράδειγμα, ένας κυπριακός ΟΕΕ μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική πρόσβαση σε ευκαιρίες αναδυόμενων αγορών με διαφανή τρόπο. Ένας ικανός και έμπειρος διαχειριστής κεφαλαίων με ένα δυνατό επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο την ισχυρή και ταυτόχρονα ευέλικτη δικαιοδοσία της Κύπρου σε ό,τι αφορά τους ΟΕΕ.

Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στην Κύπρο αλλά και για επενδύσεις διαμέσου της Κύπρου, εφόσον η χώρα μπορεί να δώσει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων τόσο στα ταμεία τα ίδια όσο και στους διαχειριστές στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων.

Οι χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και οι Η.Π.Α., καθώς και γειτονικές χώρες της Ανατολής αποτελούν περιοχές-στόχους για την επέκταση του κλάδου των επενδυτικών ταμείων, μέσω μιας μελετημένης και προσεγμένης προσέγγισης προς αναπτυγμένες αλλά και αναδυόμενες αγορές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της συλλογικής προσπάθειας των οργανισμών CIFA και CIPA για την συνολική οργάνωση και εποπτεία της επέκτασης αυτής στο εξωτερικό. Παράλληλα, υπό το πολιτικοοικονομικό προσκήνιο του Brexit, γίνονται εντατικές και συλλογικές προσπάθειες προσέγγισης πελατών και επενδυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται στους πελάτες πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζονται με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών τους. Τα επενδυτικά ταμεία, ως ευέλικτα προϊόντα στις αγορές, μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά χρηματοοικονομικά εργαλεία. Για αυτό το λόγο πέρα από τον εκσυγχρονισμό του σχετικού πλαισίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους προς επίτευξη περαιτέρω ενίσχυσης του κλάδου. Την ίδια στιγμή, ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η σταθερότητα και η διασφάλιση ενός ισχυρού πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος επιβάλλεται να είναι πάντοτε στο επίκεντρο των προσπαθειών, αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να διατηρούμε ζωηρό το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αντώνης Ρούβας, Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited, 22 209 000, [email protected]

Cover Photo: Josh Appel / Unsplash

Loader