Παρατείνεται το Σχέδιο Επιχορήγησης για Κέντρα Αναψυχής

Παρατείνεται το Σχέδιο Επιχορήγησης για Κέντρα Αναψυχής

Για αισθητική αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων και όψεων των αδειούχων Κέντρων Αναψυχής

Παρατείνεται το Σχέδιο Επιχορήγησης για Κέντρα Αναψυχής

Όπως αναφέρεται, δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κέντρων Αναψυχής που λειτουργούν αυτοτελώς και αποδεδειγμένα κατά τα 3 τελευταία χρόνια, για περίοδο πέραν των 8 μηνών κάθε χρόνο και που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν/αναβαθμίσουν/ εκσυγχρονίσουν τους εγκεκριμένους εξωτερικούς χώρους και όψεις των Κέντρων τους.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν, για τα τρία τελευταία τουλάχιστον χρόνια, κατάταξη με βάση την Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσία και να έχουν εξασφαλίσει την ημέρα υποβολής της αίτησης, άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Με βάση το Σχέδιο, ενδέχεται να καλυφθεί μέρος της δαπάνης για:

-Αντικατάσταση και εκμοντερνισμό του εξοπλισμού, τοπιοτέχνηση, εξωραϊσμό αδειούχων εξωτερικών χώρων και γενικά συμβολή στην αναβάθμιση της αισθητικής και οπτικής εικόνας και λειτουργικότητας των εγκεκριμένων εξωτερικών χώρων Κέντρων Αναψυχής.

-Υλοποίηση αλλαγών και εργασιών που να συνάδουν με την κατηγορία και τάξη της επιχείρησης και να συνάδει με το ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα έντυπα.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους €20.000 (είκοσι χιλιάδες ευρώ) και με ελάχιστο κόστος επένδυσης τουλάχιστο €20,000 (είκοσι χιλιάδες ευρώ).

Loader